پیدا

ترویج ورزش رزمی و زورخانه ای/ محمدقدمی

درخواست حذف اطلاعات

زورخانه ای بودن و نمایش زورخانه ای نه تنها عار نیست بل افتخار است//ورزشهای رزمی و پهلوانی ،لازمه ی قوی بودن و دفاع شخصی است که ضرورت جامعه ی ماست// برو قوی شو اگر راحت جان میطلبی. که در نظام طبیعت ضعیف پامال است// پرورش همزمان تن و روان خود دانشکده ای میطلبد که شناخت و فلسفه و طب و تعلیم و تربیت و فیزیک و متافیزیک را شامل است/ محمدقدمی١٣/٥/٩٧میلهای زورخانه و اقتصاد و سیاست ایران و جناحین/نکته ای از محمدقدمی

درخواست حذف اطلاعات

حکایت وزنه ی خَیلی سنگین اقتصاد و سیاست ایران که بازوی چپ گرداننده ی آن ،ضربه خورده و لنگ میزند و خم نمیشود اما حاضر به ترک صحنه هم نیست!!؛جالب است/به راستی روشنفکران را نیز حالی برای تحلیل و آنالیز وضعیت نمانده است و گرایش ویدیالیستی پیدا کرده اند( محمدقدمی ١٦/٥/٩٧مصیبت قضاوت بیسوادان و ناسپاسان در مورد دانشمندان و اهل وفا/ محمدقدمی

درخواست حذف اطلاعات

حکمت شخصی: ناسپاسان و کم سوادان و ترسوها از همت وفاداران و علم دانشمندان و غیرت شجاعان استفاده میکنند و همین که شان از پل گذشت و أندک موفقیتی به دست آوردند!با عقل و سواد و غیرت ناقص خود از بزرگان ، ده میگیرند و موفقیت را به خود منسوب میکنند!!در حالی که الفبای کار را نمیدانسته و نمیدانند و بعضا حتی دانشمندان را به نادانی که صفت خودشان است، متهم میکنند!!هر خدمتی در حق نااهل و آماتور کم سوادی ؛که بعدا در مورد علم و خدمت تو قضاوت کند و دهان گندیده اش را بی ملاحظه باز کند؛ضایع است!!کاش ﻫر ی حد کمال و شعور خود را میدانست// محمدقدمی١٧/٥/٩٧ترجمه ی شعر و آواز کردی به شعر فارسی/ محمدقدمی

درخواست حذف اطلاعات

شه وه دنیا وینه ی زولفت سیاپوش/ وه ره با ده ردی دل بکرین فه راموش/ وه ره جوانی ده با بتگرمه باوه ش ! ئه گه ر مردم له خوشیان چاوی تو خوش! # شب و دنیا ،مثالِ زلفِ تو،سی بیا تا دردِ دل سازیم منسی بیا دلدار من تا گیرمت، غوش! اگر مردم ز شادی ،جان تو خوش! ترجمه شعر و آواز کردی به فارسی از محمدقدمی١٨/٥/٩٧حکمت شخصی در نحوه ی سلوک با مردم:// محمدقدمی

درخواست حذف اطلاعات

حمایت و مصاحبت خود را از نا ان و بی صفتان باز گیر !حالا چه دور باشند چه نزدیک! (البته اقربای خَیلی نزدیک حقوقی دارند)و مرز فاصله و خط حرمت و تعادلی برای خود و مردم تعیین کن ! و دخ زیاد در امور مردم ،موجب تنش ها میشود و غیورها و مشتی ها ؛چون بی ادبی را نمیتوانند قبول کنند!؛ ناچار به تادیبند!و تأدیب هم در این زمانه گاهی هزینه و دردسر دارد .پس دلا خو کن به تنهایی که از تنها بلا خیزد ،سعادت آن ی یابد که از جنها بپرهیزد!!//تقریرات حکمی محمدقدمی١٨/٥/٩٧حکمت شخصی مردانه و نه/شطحیات/ محمدقدمی

درخواست حذف اطلاعات

حاج محمد کورد/بانه ١٩/٥/٩٧ تیغ آفتاب نیز در امتداد اراده و برش جوانمردان است اما زمانه ی ناموافق را چه میشود کردِ ؟!/ محمدقدمی و خداوند ات را آفرید تا گاهی ن را بترسانند و بفهمند که به حمایت مردان نیاز دارند!!!// محمدقدمی ١٩/٥/٩٧شعار محمدقدمی به فارسی و کوردی در وصف حضرت عباس و حمزه عموهای پیغمبر ص و ابن عمش علی مرتضی و دو

درخواست حذف اطلاعات

عباس، منم دور خطر میگردم! بر گردِ جهان همچو قمر میگردم ﻫر کو نکند فهم مرا عیبش نیست! در نزدِ علی ،نزد نبی ؛چون گُردم# هه مزه ؛که نه بی ،شیری جیهان ؛هه بباسه! حه یده ر چ ده لی ؛چ خوشه ؛باسه ؛خواسه! طأ طأ رأسک عم ،أضرب سیفی وه للاهی ده ده م له و سه ره له و شه ر کاسه!! ته حسینی حوسه ینم که نه بی (ص)؛پیی خوشه نه ک بو عه جه مان ؛له بو "کورد "،پیناسه! اشعار محمدقدمی به فارسی و کوردی در وصف حضرت عباس و حمزه عموهای پیغمبر ص و ابن عمش علی مرتضی و دو سالارش حسین و عباس/علیهم السلام٢٠/٥/٩٧شعر فارسی محمدقدمی در خصوص وضعیت فعلی کشور با ترجیع بند ملک الشعرای بهار

درخواست حذف اطلاعات

هچ نمیگویم به جز حرف "بهار" این روزها؛ کار ایران با خداست!! صحبتِ از راست یا چپ،علم و دانش؛ و سالم!؛نارواست!! آری آری ؛کار ایران با خداست! چون زوارِ کار،در رفته است!جانم! داد و بیدادت چراست؟! کار ایران با خداست!!فتوت و عیاری چیست؟/مکتوبات محمدقدمی

درخواست حذف اطلاعات

فتوت و عیاری؛ ب از خلق است و به خدا پیوستن و حرمت و حریم را نش تن و الله را بین خود و قلب خود در حولان دیدن و آ شب نغنودن و سر بر آستان حضرت حق سودن است و قدرت و سطوت شیران نه فقط به د است بل به افتادن و نظاره است //یا هو یا من هو یا من لاهو الا هو# احقرالعبادشیخ محمدالعلوی / محمدقدمیطی الارض ،برون فکنی و عالم برزخ دیدن و شنودن/ (حاجشیخ)محمدقدمی

درخواست حذف اطلاعات

1- سوه ی توحید: هر به خواندن سوره ی توحید(بی عدد) مداومت کند طی الارض به او داده میشود. 2- ذکر یونسیه: از اثار ذکر یونسیه اتصال به عالم ارواح و باز شدن چشم برزخی است. ذکر یونسیه: لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین روایت شده از : سید هاشم حداد، سید عبدالکریم کشمیری، و نیز شیخ علی زاهد قمی نیز بدین شرح: چهل شب، در سجده به عدد 400باعث وج از عالم طبیعت (برونفکنی)میشود 3_ خواندن سوره ی ص در های وتر: خواندن سوره ی ص پس از حمد در های وتر باعث ج عروج روح به عالم ملکوت میشود که نهری را میبیند. چنان که در احادیث امده است: ص نهری در جنت است. وتر: شب 11 رکعت است. 8 رکعت به 4 سلام و 2 رکعت شفع و یک رکعت وتر. و منظور همین رکعت ا می باشد. ٤-ذکر تهلیله و حوقله بصورت استغراقی نیز همین ح را دارد به علاوه اینکه ذکر لاإله الاالله الملک الحق المبین ،به تکرار سمع و گوش برزخی به شما میدهد و صداهایی ماورایی میشنوید! 5_یا خیر حبیب و محبوب /این ذکر را زیاد گفتن(بی عدد)و سپس تفکر در مورد «من» و "عشق الهی"؛باعث برونفکنی و باز شدن چشم برزخی میگردد. ///نظر و اقتباس:: (شیخ)محمدقدمیدر ماه رمضان ،شب زنده داری را با اولیای خدا شریکیم/زادهم الله شرفا/الاحقرماموستاشیخ محمدالعلوی الکر

درخواست حذف اطلاعات

پیران (اولیای خدا در ﻫر سنی)دوازده ماه سال برای شب و صبح و مناجات سحر بیدارند و به پادشاه جبار متوکل ! و از اغیار غافل //باری مردمان در یک ماه رمضان با آنها شراکت و همکاری و همرازی مینمایند و سحری میخورند و ی میگذارند و به رحمت حق امیدوارند و لذا با صادقین بودن ؛درک شب قدر و حکمت أمور را بر آنها آسان مینماید و شرفشان میدهد!/فهم این معنی کن !اگر تویی عاقل!/الاحقرشیخ محمدالعلوی(قدمی٣٠/٢/٩٧تقریرات رمضانیه شیخ محمدقدمی/رمضان چیست؟!!

درخواست حذف اطلاعات

(رمضان نام خدا است.اشعه ی سوزنده ی بدبختی هاست.خماری کشیدن و ترک لذات و مراودات برای خداست و در این خماری و افتادن و بی حالی، سموم و پلیدی ها دفع میشوند و جان تازه ای میگیری و سالی دیگر و شب قدر و خوش بختی و تقدیر دیگری را تجربه میکنی/پس معطر و منور و دارای بهجت باش و محزونیت تو هم از نشئه مستی با اغیار بهتر است!/جانا کتاب خدا را بخوان و بفهم و کن با آواز خوش) /یا حق الاحقر منم، از همه کمتر منم ؛به لطف حیدر، اما غالبِ جان و تنم !!نیک است ز رحمت حق آواز و هم گفتنم!! تقریرات رمضانیه ( )شیخ محمدقدمی (العلوی الکردی)٥/٣/٩٧سروده ی محمدقدمی برای شاعر بزرگ کورد جلال ملکشاه

درخواست حذف اطلاعات

(بو ماموستا جه لال مه له کشا)
د.م.قه ده می
دا پیم بلی! کییه شاعیر؟
کییه نووسه ر؟!
کییه خوشه ویستی کوردان؟
کییه سه ر به رز و به ویژدان؟!
ئه وانه ی وا ،
بو باره که للای نه یاران
چییان بوی ،ئاوا ده دوین!!؟
وشه ی شیرینیان بو ده لین!! نا کاکه گیان !
جه لال و که ریم،بناسه
ئه وان بکه به پیناسه! مه له کشا به رزه و شوناسه خوشه ویسته بو کوردوستان هه ناسه م بو ئه و ؛دیته ژان!!
ره ببی بژین شاعیرانیک ؛
خه بات ده که ن بو نیشتیمان
بو سه ر به خویی و ئازادی ؛
مه ردانه دینه نیو مه یدان
به خوین ده نووسن شیعری جوان
د.محه د قه ده می
٩/٣/٩٧شعری و تلاوتی برای کولبران شهید و مرحوم در مرزها/ محمدقدمی

درخواست حذف اطلاعات

قرائت کوتاه آغاز سوره صافات توسط ( )محمدقدمی
در مجلس تعزیه کولبرشهید کمال سووراوی در مسجد ملاصاله دمامه
بانه صبح روز مورخه ١١/٣/٩٧شانزدهم رمضان المبارک همراه شعر کوردی در وصف کولبران مظلوم ::(سروده شده در مزار پیر مراد ولی توسط شاعر:د.محمدقدمی: روژی کولبه ر ،
دوو روژ کولبه ر!!؟ کولبه رتان کرده غه زه نفه ر!
گشتان کوشتن به بی مه فه رر!! خوا هه ل ناگری بی هونه ر!!!
کوشتنی بی ده سه لاتان کوا
بوو به "ظه فه ر"!؟ شه هیدن وه للا ئه وانه ؛
به بی گوناح
بوچی لییان چوونه سه نگه ر!؟ نانیان ده وی !؛سووچیان چیه؟!
خوا بتاندا له ده ست و سه ر
بو خاتری ره سوولی سه روه ر
بو خاتری مامی عه لی ،
شاهی نه زه ر
ئیوه ش به تیر ،بن ده سته به ر
تیری عه لی شیری خه ته ر بو خاتری ئه م پیره هاتووم
پیر مورادی ناوه ،بی زه رر
باره ئه و ؛با بزانن،
پره له خیر و پیت و فه رر براتان:محه د قه ده می /پیش نیوه روی جومعه شانزده ی ره مه زان /هونیومه له سه ر قه بری پر له پیتی پیر مراد/ دوای سه ره خوشی له بنه ماله ی کولبه ری شه هیدی ره مه زان که مال سووراوی/خوا مورادی هه موو کوردیک حاسل بکات له گه ل ئاواتی ئه وینداران و ده رده داران‎نکته ی اجتهادی در مورد روزه و مبطلات آن ( ملامحمدقدمی١٢/٣/٩٧بانه/اشاره به اجتهاد علمی و عقلی مدر

درخواست حذف اطلاعات

نکته ی اجتهادی در مورد روزه و مبطلات آن ( ملامحمدقدمی١٢/٣/٩٧بانه
------
ی محترم بانه حاجملاعبدالله حیدری نکاتی در خصوص روزه و مبطلات آن در خطبه ی ی ١١/٣/٩٧شانزدهم رمضان؛ افتاءترجیحی نمودند که موجب إنشای این فقرات شد.لازم به ذکر است که مراتب اجتهادی مجتهدمطلق(فی الشرع)و مجتهد فی المذهب و فی المسائل و فی یج و رجیح ؛سرجای خودش در فریقین اهل سنت و تشیع باقی است الا اینکه سلفیه و مرادشان شیخ ال ابن تیمیه خود را مجتهد مطلق دانسته و این رویه متاسفانه به مقلدین ضعیف از علمای آنها در این عصر سرایت کرده است و حساب شیعه جداست که باب اجتهاد نزد آنها برای اهلش مفتوح است و اما اصول اهل سنت که بسیار غنی و چون بحری لجی است ؛بیشتر اشعار به کتاب و سنت و قیاس و استصحاب و استحسان و امثال آن خصوصا اجماع دارد و کمی از عنصر عقل و علم فاصله گرفته و ضروری است شیعه و سنی در این زمان این دو مقوله را بیشتر مدنظر قرار دهند بدون اینکه به بدعت گرایند /کلما حکم به العقل حکم به الشرع/و عقل نیز با علم و تجربه ،غنی گردد و اما در ما نحن فیه ،استنباط حقیر این است که سرم خوراکی که حاوی مواد مغذی و آب است در حکم اکل و شرب است و روزه را باطل میکند اگر مداوم و ﻫر روز و ساعت استعمال شود و اکثر فقهای سنی و شیعه از اخباری(سلفی) و اصولی (عقلگرا)آنرا مبطل دانسته است و زمان حضرت شافعی سرم نبوده و امروز اگر استنباط کنیم چون رگ یا عضله جوف نیست ،پس ورود سرم مبطل نیست!،قیاسی باطل و خلاف عقل و علم است .سرم ،داخل کل باطن و جوف و به اصطلاح پزشکی امروز(بخش داخلی:همان جوف)شده و موادمغذی و تقویتی از طریق خون به همه ی سلولها میرسد فلذا تکرار مصرف ،باطل کننده است چون رافع تشنگی و گرسنگی و موجب راحت است و "ابتلت العروق و ذهب الظما" حاصل میشود و فلسفه ی روزه که إثبات اجر و تداوی صرفا از طریق إم است ،منتفی میشود.اما یکی دو مورد تزریق سرم استثنائا برای مریض بدحال در طول ماه ،هدیه و امدادی از طرف خداست و إشکالی ندارد(در حکم شاذ و اضطرار) اما بصورت دایم حتما رافع تکلیف روزه از روزه دار نیست و احتیاط واجب در ترک آن در طول روز است.آمپول مسکن و درمانی غیر تقویتی در رگ یا عضله مبطل روزه نیست.شیاف تب بر و درمانی هم در ضرورت ؛مبطل روزه نیست.حتی در ضرورت درمانی ،ورود انگشت یا مثلا لوله و سرنگ های درمان بواسیر در ،که پلاستیکی هستند و گاهی ن برای عفونت مهبل استفاده میکنندنیز مبطل روزه نیست ولی بهتر است در شب استفاده کنند.(آندوسکوپی و کولونوسکوپی منجر به استفراغ و تخلی کامل معده و روده موجب ضعف بدن و باطل شدن روزه است کما اینکه فصد و حجامت روزه دار کراهت داشته و موجب ضرر و ضرار و ضعف بدن و قریب الأبطال شدن روزه است و مانند مسافرت بعیده و مرض شدید و یا کار بدنی شدید و نیز پیری و کهولت همراه با مشقت در ضرورت موجب رخصت است). اما مساحقه و استمنا و خود یی زنها و مردها که منجر به شود ،مبطل روزه است و موجبی برای غسل و کفارت.البته حکم جماع روزه دار نص و مجازات قرآنی دارد.
افشانه یا اسپری آسم در ضرورت مبطل روزه نیست و دود آن مانند سیگار نیست که دوام و غلظت داشته باشد و غیر ضروری بلکه مضر باشد.احکام شرعی؛ پیچیده و فهم متفاوت هرمونوتیک از متن و نص ،ممکن است کما اینکه هنوز عده ای آیه ی فمااستمتعتم به منهن را موجب تحلیل متعه میدانند و فرمایش و تحریم عمر رض را مؤثر نمیدانند و تفسیر ابن عباس و علی ع. را راجح میپندارند خصوصا در ضروریات این زمانه که ازدواج متعددة موجب فساد و تلاشی خانواده است و بعضا نکاح مسیار را جایگزین کرده اند و در مسئله ی نبیذ و حلال، نیز فتاوی متفاوت است.از مالک تا ابو حنیفة و تا علی ابن موسی الرضا ع.جو ه محمدقدمی در خصوص ماهیت شب قدر

درخواست حذف اطلاعات

جو ه (شیخ)محمدقدمی در ماهیت شب قدر:(سوال یکی از برادران عزیز)::
شبهای قدر شب نوزدهم و بیست و یک و بیست و سوم رمضان است.در شب نوزدهم تقدیرات کیهانی نوشته میشه در شب بیست و یک تایید و در شب بیست و سه امضای نهایی و ابرام.
نزول ملائکه و روح که گفته اند شاید جبرئیل است در روی زمین شاید زمانی برای بشر قابل حس بشه.ضمنا ناسا گفته در این شب هیچ شهاب سنگی به زمین نمیخوردو خورشیدصبح آن روزنیز طلوعی بی پرتو و ش ت دارد!!(دقیقا مطابق حدیث مربوطه
قدر یعنی تفکر و اندازه گیری و تغییر کوانتوم وجود انسان و کیهان.
تفکر بهترین عبادت است. شب خَیلی عالی است در این شبها همراه تفکر در معنی آیات قرآن و ترتیل آن و دعا و خواندن خداوند با اسماءجلاله؛که ﻫر اسمی مظهر فرایندی در وجود است و در شب قدر شقی و بدبخت اگر پشیمان و بیدار شود سعید و خوشبخت میشود
و خواندن سوره ی قدر خَیلی مهم است و شب قدر از هزار ماه معادل هشتاد و أندی سال (یک عمر)که شب قدر در آن نباشد بهتر است چون انسان بیدار میشود و جهت زندگی اش را انتخاب میکند و برکت کیهانی شامل حالش میگردد و مانند معتاد و شروری که میخواهد ترک کند و انسان شود از شقاوت به سعادت و عزت میرسد و اخلاق رحمانی پیدا میکند و یک عمر سربلند باشد.١٤/٣/٩٧جو ه علمی و تفسیری محمدقدمی به عبدالکریم سروش در خصوص نازل و متعارف بودن !!آیه ی مبارک

درخواست حذف اطلاعات

جو ه علمی و تفسیری محمدقدمی به عبدالکریم سروش در خصوص نازل و متعارف بودن !!آیه ی مبارکه ی"و عظوهن و اهجروهن فی المضاجع و اضربوهن"در مورد ن: ١٦/٣/٩٧
خلاصه عرض میکنم نه این آیه و نه آیات دیگر قرآن هیچکدام نازل و معمولی نیست !و قول عرفی ص هم نیستند؛بلکه نص کلام حق جل و علی است.(علی رغم آقای سروش).
ما کار به مع ن حکومتهای مدعی نداریم و جواب آنها را نمیدهیم/بحث سیاست از خانواده جداست . ما از ساحت و ت ت بوک (کتاب )مقدس قرآن ؛دفاع میکنیم و لاغیر.جواب انی که علیه ن به نام دین؛ ظلم میکنند ،این نیست که کشف حجاب کنیم و کلام وحی را انکار کنیم !مبارزه ی ن و مردان برای عد و ؛راه دیگری دارد.علی ای حال ؛خداوند عالم شرم نمیکند که جزئی ترین روابط زن و مرد و حتی مسائل بهداشتی و ضروری انسان را بحث کند تا برسد به مسائل کلان و استراتژیک و اقتصادی..(ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها )و ی که پیرو حق و عد و راه درست است ،ایمانش قوی تر میشود و فرد و جامعه ی عصیانگر هم ،ت یب و تشبیه و شبهه سازی میکند.
کلمه ضربه در آیه به معنای زدن ن به آن صورت فیزیکی کذایی معمول نیست بلکه صرفا تلنگر عشق و محبت و آشتی و ضربه ای کوچک در حد زدن با مسواک یا چند ساقه ی نرم گندم است(که در آیه ی دیگر در مورد حضرت ایوب و زنش آمده )که هشداری به زن ناشزه و ناسازگار و زیادی فمنیست و خودسر است !که به زندگی و عشقش اهمیت دهد و دچار انحراف و ج نشود و بنیان خانواده را متلاشی نکند که خانواده زیربنای بیسیک تمدن و فرهنگ است از عصر سنتی تا پست مدرن امروز .بعضی با تفسیر برخی معانی ضرب ؛آنرا به معنی ج و فاصله آورده اند که در اینجا من آنرا تایید نمیکنم و این حداقل اقتدار و تندی بدون اینکه کوچکترین آسیب جسمی به زن برسد را برای مرد طبق این آیه کریمه و مرام و مروت ،قائل هستم .پس شعارهای فمینیستی برای خوشایند غربی ها که نشان قربانی س و خشونتند و بعضا به کالای تجاری تبدیل شده اند را علم نکنیم و حرمت ن آزاده و با شرف ایرانی را در هماهنگی و وابستگی با شوهرانشان بدانیم .با تشکرسروده محمدقدمی شاعر اهل سنت کردستان در وصف حضرت حیدر ( علی ع)به مناسبت شهادتش١٧/٣/٩٧

درخواست حذف اطلاعات

١-ضربتی کو بزدی بر سر حیدر (ع)،ملجمیاد آن هست به دایم ،به دلم ،خود م م!! ٢-قتلِ شیران نکند، جز طمعِ کفتاران! از عقب تیغ کشیدن ،نبوَد مردی ،عم! ٣-نیک ببریده سر و مغزِ "هدی "را برسید وان "هدم ْ رکنْ" ،سروده ز ملائکْ اعظم ٤-گرچه گفتارِ مقدس،به اشارت،"فزتُ" لیک دنیا ،یتخلی ؛من الرجْلِ الدم ٥-چون منِ پیر، ز بعدش ، م حفظِ نفَس بخورد بر سرِ من نیز ،چنین تیغی هم! ٦-بعدِ او نیست جهان ،جای عُلیٰ،یا رب زود! مرگِ ما را برسان و و بفراز این پرچم ! ٧-حال ِ من، نحس و پریشان، ز فراق ِ شاه است مگر آن یار بیارد ز "نجف "عطر و شم ٨-یا الهی چه کنم ،غیر علی نیست چو هو گرچه عالم د، وهن مرا ،هستم کم! ٩-دل خوشم، احمد مختار بفرمود: علی!! لا یحبک الَّ مومن لا یباغض،الّا "مّ" ١٠-اهلِ ظلمند کنون، دشمنِ تو مولا جان! چه شود تیر زنی؛ تیرِ عد بر جم!؟ ١١/تو اگر زنده و هم دابه شوی بر این ارض! وه که گردن شکنی ،دشمنِ ملکِ ادهم !///. شب بیست و سوم رمضان المبارک سال ٩٧برداشتی از شب قدر و توجهی به سریال "رهایم نکن"/ محمدقدمی

درخواست حذف اطلاعات

در این ایام و لیالی مبارک دعا و تفکر بفرمایید /تکایه دوعا بکه ن ..
احقرالعباد( )حاجی محمد قدمی بانه/١٥/٣/٩٧
برداشتی از سریال رهایم نکن::(پخش شده در رمضان کوچکترها اگر واقف بر راز و یا خطایی ولو از روی مصلحت ؛از بزرگترها بشوند ،آنقدر طلبکار و مدعی میشوند که زمین و زمان را به هم میدوزند و همه ی زحمات و خدمات و مواظبتها را فراموش میکنند!!و همه ی ناتوانی و بدبختی خود را به پای بزرگتر و مسئول کار مینویسند!!/افسوس که ظرفیت و عقل و وفاداری و قدردانی آدمها خَیلی دیر کامل میشود.البته همه چیز به سن مربوط نیست .لذا ﻫر خونی در دهان را نمیشود تف کرد! و ﻫر حقیقتی را نمیشود برای انی گفت که قدر و اندازه ی فرهنگ و عقلشان به آن حد نمیرسد که بزرگی ها را پایمال نکنند !!در این شبهای قدر کاش جایگاهها و شان ها را میدانستیم و قدرشان را میفهمیدیم و اینکه یک لحظه مراقبت و حمایت و دلسوزی نه یک عمر آن ،به وارها پول و مادیات میارزد//. حکمت و شه/د.قدمیخون دل از دست برخی مدعیان روشنفکری در میان تلامذه ی شبهه زده ی مکتب دین! :: محمدقدمی

درخواست حذف اطلاعات

خون دل از دست برخی مدعیان روشنفکری در میان تلامذه ی شبهه زده ی مکتب دین! :: طرف خودش و ابوی و اخوی اش با نان حجره ی طلبگی و امداد مردم مسلمان و حکومت ،نشو و نما یافته و ذرات وجودش از رزقی که از قرآن کریم،مترتب است ؛نضج پیدا کرده!!؛اکنون کلام سروش را در نفی وحیانی بودن قرآن و إثبات تجربه ی نبوی بودن آن!،بی ملاحظه و تفکر میپذیرد !؛به حکم این که سروش ، و فیلسوف است !!ولو قاطی و به خطا رفته باشد!!/اما از ساحت قرآن ،هیچ دفاعی نمیکند.همین ملای هم ولایتی، در مقابل منِ آکادمیک ،ادعای روشنفکری داشته !!و جانب انکار قدسی بودن قرآن را میگیرد و صحبت از قدم و حدوث مینماید!!در حالی که هنوز صغرا و کبرای منطق ارسطویی را بلد نیست تا چه رسد به سنت روشنفکری غرب!!/باری دنیای عجیبی است ت ت بوک مقدس قرآن که متنی پست مدرن است در اختیار انی است که آنرا نمیفهمند و بلکه به الدالخصام به جان او تبدیل شده اند!!در حالی که پیشوای مردم اند!!و شیخ و شیخ زاده اند!!جای تاسف است ی که ادبیات و سیاق صحبت و نوشتار را واقف نیست ،چنین ادعایی نماید! أولئک کا.... بل هم أضل /قرآن کریم فارغ از حکومت و سیاست ،خود دریایی بخشنده از معرفت و سیاست و حکمت است که همه ی روابط ریز و درشت انسانی و اجتماعی را بیان فرموده و خارج از بحث عبودیتی و تعبدی ؛باید شیده شود اما با متدی نوین و روشنفکرانه ،!نه آنکه به انکار اصل ضروری ایمان به کتاب و رسل ،کشیده شود !!که این عاقبت گمراهان و بیسوادان و مغروران است که در خود قرآن ،تشبیه أولئک ..در موردشان بکار رفته است. مثل اینها کمثل الحمار یحمل اسفارا است و مانند انی از مدعیان علوم جدیدند که ماوراء و متافیزیک را منکرند در حالی که در فیزیک فقط نیروهای هسته ای ضعیف و قوی و میدان گرانشی و الکترومغناطیسی تعریف شده و لاغیر و اظهار نظر ماورای آن فعلا یاوه گویی است.خوب است در مسیر پروتستانتیزم به کفر و انکار ضروری دین کشیده نشویم آن هم از سوی انی که باید کاتولیک و یا حداقل اصولی و أرتد باشند! گرچه اینان شخصا قابل ذکر نیستند اما شخصیتا در جامعه ی ما فراوان گشته اند و البته اکثریت علمای و طلاب خصوصا اهل سنت هنوز تعصب همراه با تفکر عمیق نسبت به کتاب مقدس دارند و از حقوق و اجتماعی مردم صیانت میکنند این جای افتخار برای اهل آن است. والسلام /
الاحقر محمدقدمی بانه١٧/٣/٩٧(دو کلمه حرف حساب در مورد مناطق مرزی کردستانات و اعتراضات مردمی به بستن مرزها) در آستانه سفر دکت

درخواست حذف اطلاعات

(دو کلمه حرف حساب در مورد مناطق مرزی کردستانات و اعتراضات مردمی به بستن مرزها)
در آستانه سفر سعیدجلیلی ی ی در شورای عالی امنیت ملی به بانه ٢٨/١/٩٧//
نگارش: محمدقدمی /شهروندکردستانی (ک دای ریاست جمهوری دوازدهم) ١/مرزهای کردستانات از گذشته محل چالش های اجتماعی و امنیتی بوده و به لحاظ عدم وجود اشتغال پایدار و نبود صنایع و زیرساختهای مولد،پدیده ی قاچاق و کولبری و پیله وری سریان و جریان داشته است. ی در مضار قاچاق و تاثیر م ب آن بر اقتصاد سالم و نیز ضرورت توجه به کالای وطنی شک ندارد خصوصا امسال که شعار سال است.اما خلاصه این شعار و فشار متمرکز آن بر مرزهای کردستانات ؛که دمخور و دلخور مسائل اجتماعی و عدیده ی داخلی و پیرامونی است ؛نیز وجهی ندارد و قاچاق واقعی و کلان در واقع بقول ی نظام،در اسکله ها صورت میگیرد(نه اینکه جلو چند جمعیت کولبر را بگیریم).لذا ما بعنوان کمترین نخبگان کردستان در این فقره ، نفس درخواستها و اعتراض های مردمی را (به شرط مسالمت آمیز بودن))با توجه به بحران بیکاری و گرانی و شاخص های اقتصادی کشوری و منطقه ای ناحق نمیدانیم و مردم حق دارند و اینکه چند تا کانال خارجی هم حمایت کنند و حتی سوءاستفاده هم ند!؛از محق بودن خَیل بیکاران و گرفتاران کرد نمیکاهد و آنهایی که به راحتی مردم را متهم میکنند و نگاه صرفا امنیتی و اداری دارند ،در واقع به نظام خدمت نمیکنند و دنبال منافع خویشند و بین ت و ملت ،فاصله ایجاد مینمایند.البته باز هم تاکید میکنم ﻫر گونه لمپنیزم و ت یب و اهانت در این راستا محکوم است.
٢/طرح تامین مرزها و وصل مسئله به اختیارات حکومت مرکزی عراق و بهانه ی انتخابات پارلمانی آنجا نیز هیچکدام جوابدهی واقعی مشکلات مردم مرزنشین نیست.سفره های خالی ،اشتغال میخواهند و البته امنیت هم مهم است اما ما در مناطق کولبری هیچگاه ناامنی از نوع نامطلوب درجه بندی در شورای عالی امنیت ملی نداشته ایم(قابل توجه برادر عزیزم جلیلی جهت انتقال این فقره)و گشایش مرز رسمی با این درصد تخفیف تعرفه ای مقبول و به صرفه ی به نیست و منطقه ی ویژه ی اقتصادی را هم اعتنای خاصی از لحاظ بودجه نکرده اند و عمده ی کار به بخش خصوصی س شده است و منطقه آزاد هم که بلا تکلیف و معلق است و فرودگاه سقز نیز که در منطقه ی معین بانه و مریوان است و برای سردشت و بوکان هم مهم است روند بسیار کندی در احداث را طی میکند.مردم مرزنشین بدون مرز بیکارند.جمعیت شاغل کشاورزی و صنعت و خدمات از جمعیت کلان وابسته به مرز و اشتغالات تجاری مرزی کمتر است.این مطالب باید به اطلاع شورای عالی امنیت برسد که امنیت اجتماعی و اقتصادی مناطق مرزی کردستانات وابسته ی مرز است و این گشایش های د کولبری ابدا منافی سیاستهای کلان مبارزه با قاچاق و حمایت از تولیدداخلی نیست.کله و بدنه ی مافیای قاچاق در جای دیگری است.خوب است جای حاشیه و متن عوض نشود و موجب ایجادحاشیه های اجتماعی و امنیتی برای مرزداران غیور نشویم.عزت مزید/محمدقدمی بانه٢٨/١/٩٧شعر کردی حاجممد کورد/ محمدقدمی/جور زمانه٢٢/٢/٩٧

درخواست حذف اطلاعات

#جه وری زه مانه قه دی چه ماندم ئازاری له نیو دلا چه قاندم!# دیسان هه ر شوکری خالقی ئه کبه ر نووری ئیمامان، رایان په راندم!!٢٢/٢/٩٧ حاجممد کورد/( محمدقدمی)شاعر،نویسنده،پهلوان زورخانهشعر کردی حاجممد کورد / محمدقدمی (جوو زمانه)٢٢/٢/٩٧

درخواست حذف اطلاعات

#جه وری زه مانه قه دی چه ماندم ئازاری له نیو دلا چه قاندم!# دیسان هه ر شوکری خالقی ئه کبه ر نووری ئیمامان، رایان په راندم!! به شیر و قه لغان،غیره تی خوایی به رزی ده ماری ئه خوم نواندم! چی ئه بی با بی ،که قول له کراس ده ر هات ؛چی بکه م کاره و رواندم!! هه ر ناجیح ئه بم هی تی پیران خودای کردگار ،دژی ،به زاندم! ٢٢/٢/٩٧ هونراوه ی حاجی محه د ی کورد/( محمدقدمی)شاعر،نویسنده،پهلوان زورخانهشعر زورخانه ای حاجممد کورد( محمدقدمی)٢٢:٢:٩٧

درخواست حذف اطلاعات

خود شاهِ جهان ،غیر علی ع کیست؟!علی بود آن شیر بگیر و آن گرز بزن ،شاه علی بود من کی بتوانم برسم گرد نعالش!؟ ضربت بزنم ام هو ز علی بود شعر از محمدقدمی ٢٢/٢/٩٧حکمت لوطیان/حاجممد کورد/ محمدقدمی

درخواست حذف اطلاعات

حکمت لوطیان:: گاهی جواب بی ادب جاهل را نمیدهی و فرو میخوری و گاهی ادبش میکنی! ؛ﻫر دو سرش خیر است ﻫر روز نمیشود شر درست کرد و پرونده ساخت؛بلکه باید ملاحظه و تحمل داشت محبت کرد گاهی و سکوت نمود و نادیده گرفت گاهی هم باید به طرف، توجیه و فهماند!/بعضی ها از حماقت خود ؛خط و خال خود را میبینند !و حواسشون به هیکلشون نیست و طرف مقابل را نمیشناسند اینها را بگذار بار اول بروند و بیمه ی بی عقلی خود باشند!/این بی ادبی ها و غرورها بین عوام و أعیان و صاحبان مقام هم وجود دارد.ولی وقتی ی بزند به سیم آ ؛ دیگر بی ملاحظه میشود و از هیچ واقعه ای ابا ندارد اما در شرایط پیچیده ی امروز باید بالا ه سبک سنگین کرد و هزینه فایده را سنجید و آبرو و حیثیت و نان و رزق و امنیت خانواده را در نظر گرفت و روحیه و اعصاب مردم را در نظر گرفت آن هم در حد خودش نه بیشتر .ذلت پذیری از پستی و خودپرستی است زیر تیغ هم بروی غیور باش!/خلاص میشوی اگر شجاع و عاقل تومان باشی ؛خدا هم یار توست و همت پیران با تو//یا علی //حاج محمد کورد( قدمی /بانه٢٧/٢/٩٧ضرورت احیای ورزش پهلوانی ولو بصورت خانگی(پهلوان)حاج ممدکورد/ (شیخ)محمدقدمی

درخواست حذف اطلاعات

برو قوی شو اگر راحت جان میطلبی # که در نظام طبیعت ،ضعیف پامال است //بیایید ورزش پهلوانی و زورخانه را ولو در خانه های خود با احیای میل و کباده و سنگ و تخته شنا ،زنده کنیم// خاک پای پهلوانان واقعی و عالمان حقیقی ایران زمین (پهلوان)حاجممد کورد/ (شیخ)محمدقدمی٥/١/٩٦بانهعقلانیت و سلامت /مکتوبات پزشکی و مدیریتی محمدقدمی بانه

درخواست حذف اطلاعات

عقلانیت و سلامت ؛صرفه جویی و مدیریت(مکتوبات پست مدرن/ محمدقدمی) از عقل و مدیریت مردم زمانه متحیرم!!(ببخشید)؛
١/لباس گرم نمیپوشند و شال و کلاه نمیکنند و وقتی سرما خوردند! میگویند :سرما خوردیم!!!بد آوردیم!یا بچه مان سرما خورد!(غافل از اینکه هیچ ویروسی بدون زمینه ی سرما خوردن و ضعف بدن ؛که در اثر نپوشیدن لباس گرم مناسب زیرین و رویین ؛حادث میشود،کارگر نیست!)/سینوس های سر و جلو پیشانی و عضلات پشت جمجمه در اثر عرق و است ، آسیب پذیر میشوند و اگر متعاقب آن؛کلاه نپوشیم ،دچار سرماخوردگی شدید میشویم و حتی علاوه بر سینوزیت،عفونت گوش میانی یعنی اوتیت نیز پیش میاید(گرم کن و کلاه را برای بعد از و هنگام ورزش گذاشته اند!//
٢/خانمهای محترم !فرزندان خود را بدون شال و کلاه و گرمکن ؛حتی در این ماه اول بهار ؛که طبع زمستان دارد،در کوچه برای بازی ،رها نکنید !و بدون پوشش گرم به پیاده روی و پیک نیک نبرید!تا بعدا بر مریضیشان ،پرستار نشوید!
کلیه ها و کمر ؛نقطه ی مهم آسیب پذیر دیگر برای سرماخوردگی است که با پوشیدن پولیور و ین گرم هنگام بیداری و مخصوصاً خواب ،که بدن ریلا و ضعیف است؛میتوانیم مانع سرماخوردگی خود و بچه هایمان بشویم. ی در خانواده خوابش برد مانند قدیمها زود روی او پتو بکشیم.مدیریت زد حامیانه نوع ایرانی داشته باشیم.برای خاموش منبع حرارت خانگی در مناطق سردسیر هنوز زود است.
٣/متاسفانه قشر جوان به جای پوشاندن خود از سرما دنبال پز دادن و نمایش هستند و کمتر جوانی دیده ام که پوشش گرمی داشته باشد! لباسهایی باب شده که هنگام خم شدن؛ پهلوها و ببخشید پشت !را نمایان میکند !این علاوه بر عار شخصیتی ،به بدن و سلامت آن ؛آسیب جدی وارد میکند.در زمستان نیز افراد مسن ،با توجه به غرور و توهم جوانی!؛کلاه مناسب ندارند و اکثرا در بیمارستانها و کلینیک ها تشریف دارند !و آنتی بیوتیک نسل یک تا سه و چهار !؛مصرف میکنند!/مرحبا به مدیریت سلامت جماعت ایرانی خودمان!/
٤/در حوزه ی عقلانیت رفتاری رانندگی و اخلاق اجتماعی خانوادگی نیر همین وضع را داریم و با وجود همه ی بی احتیاطی و تندروی و خشونت،انتظار سلامت و حفاظت داریم و صرفا جاده ها و مردمان و شرکای زندگی خود را محکوم میکنیم !حبذا...!و در مدیریت مصرف انرژی(مدل پنجره ها باز و شوفاژ و بخاری روشن!!)و مدیریت مصرف فله ای آب نیر همین وضعیت..//ولی فکر کنم در فقره ی افزایش سرماخوردگی ها ت تدبیر ،بی تقصیر نباشدکه در اثر افزایش امید و حرارت زندگی ،مردم را به برهنگی در برابر سرما و دیدگان نامحرم چشم زن ،دعوت نموده است!!والله اعلم /تقریرات و شطحیات محمدقدمی٨/١/٩٦اعلام نظر محمدقدمی از کردستان در مورد وضعیت بقایی

درخواست حذف اطلاعات

محمدقدمی ؛ک دای ریاست جمهوری دوازدهم و نویسنده و رو مه نگار کرد::در مورد بقایی گفت::
من کاری به درجه ی حقانیت کارهای اخیر ندارم گرچه قبلا حمایتش ولی انصافا و بعنوان عضوی از هیات منصفه ی وجدان عمومی جامعه و نخبگان،میگویم:به بقایی ظلم شده و با او از سر غیظ برخورد میشود!!
میزان تخلفات جزئی او را با تخلفات و های کلان تیان ،مقایسه کنید!و برخوردهای انجام شده را نیز بسنجید!بالانس و تناسبی وجود ندارد که این تعادل،شرط عد است.نمیشود دوگانه برخورد کرد.
دستگاه محترم قضایی متاسفانه نمیتواند در استان ها و از جمله استان ما کردستان،قضات را در شهرستان وادار کند که جانب متهمین و بز اران و زمین خواران را نگیرند و در سنندج مثلا نمیتواند با یک قاضی هتاک و فحاش،برخورد کند !!حالا در تهران چه انتظاری میرود؟!باز هم با وجود ی نظام،امید اصلاحاتی در دستگاه عدلیه دارم. با تشکر١٢/١/٩٧‎ ملاحظات استراتژیک فرهنگی ‎هژمونی پان فارسیزم و مخاطرات // ‎ محمدقدمی١٤/١/٩٧

درخواست حذف اطلاعات

ملاحظات استراتژیک فرهنگی هژمونی پان فارسیزم و مخاطرات محمدقدمی١٤/١/٩٧ ١/از زمان طاغوت تاکنون در کشور ما متاسفانه غلبه ی پان ایرانیسم که نه بلکه پان فارسیسم وجود دارد و این هژمونی را در فرهنگ و ارتباطات و صدا و سیما و مدیریتها و همه ی حوزه های تمدنی روا میدارند.دغدغه ها و بی ارزش های حوزه ی خاطرات و سلائق هنرمندان و سلبریتی های فارس ،در صدا و سیمای ،ارزش معرفی و قلمداد میشود !و بعضا به ارزشهای اقوام ایرانی لر و کورد و ترک و عرب اهانت روا داشته میشود.
٢/شخصا به عنوان فردی فرهنگی از کرد ماد ،نه پارس ؛بعضی ارزشهای فرهنگی فارسها از جمله زن سالاری را قبول ندارم و غیرتمندی کوردهای اصیل مادی را ضمن حفظ حقوق ن،میستایم.باری فارسها ،ملایمت و لطافتی دارند که علی رغم نداشتن قوت و عصبیت نژادی (بقول ابن خلدون)آنها را پیش داشته است و وحدت و انسجام آنها در خور تقدیر است.اما کردها و ملل و اقوام دیگر نیز خصیصه های فرهنگی خود را دارند و نباید خود را دست کم بگیرند و اص و غیرت و قدرت خویش را فراموش نمایند گرچه آنها مثل فارس ها متحد نبوده اند.
٣/غرض ما در اینجا نه تفریق قومی ملی و نه مذهبی است بلکه میگوییم برخی پارامترهای پان فارسیسم با و با عد نمیخواند گرچه در متون ی قوم فارس را به اعتلای علمی ستوده اند.اما استحکام فرهنگی و حجاب فولکلوریک و سبک زندگی پارسی برای زن و مرد مانند آنچه میان کوردها و بلوچ ها و سایر قومیتها در این حوزه ها قدرت دارد،عملا وجود ندارد و نوعی ولنگاری با ادعای فرهنگ در این زمینه ها در بین مدعیان پان فارسیسم میبینیم که با معیارهای آرمانی انقلاب ی هم نمیخواند و گاهی ناظر به نوستالژی سلطنت طلبهاست.
٤/تصور و تبلیغ ایران فرهنگی بزرگ و ترویج آن با معیارهای پان فارسیسم و حتی پان ایرانیزم و رویای وصل تمدنی این فرهنگ به مدیترانه ؛با وجود این ضعفهای مبنایی و نادیده گرفتن امتیازات و پتانسیلهای ویژه ی کردها و عربها و لرها و بختیاری ها،ترک ها و ترکمنها و بلوچها در حوزه های فرهنگی و و حکومتی و مدیریتی میتواند مخاطراتی به همراه داشته باشد.باز هم میگویم شخصا هژمونی فارسی را بر خود مافوق معیارهای انسانی و ی و تعاملی؛به عنوان یک نخبه ی کورد نمیتوانم بپذیرم و در ک داتوری برای ﻫر امر کلان ،خود را تواناتر از آنها و آرام و معتدل تر و در عین حال غیورتر میدانم.بدیهی است مصادره به مطلوب ائمه ی هدی که همه از نژاد عرب هاشمی و خود مظلوم و ضد تبعیض بوده اند برای روا داشتن برتری جویی فارس ها بر سائرین را قبول ندارم و این بزرگواران برای همه ی اقوام و ملتها خصوصا ملت کورد ،اسوه و مدلند.
با احترام/محمدقدمی ١٤ فروردین ٩٧متن کردی تسلیت نامه برای خانواده ی جلیله ی بارزانی به مناسبت درگذشت دلوفان ادریس بارزانی/ محمدقدم

درخواست حذف اطلاعات

به نیوی خوای بی هاوتا
کل نفس ذائقةالموت
(سه ره خوشی)
به م جوره سه ره خوشی خوم،
وه کوو کوردیکی روژهه لات ؛به بونه ی کوچی دوایی برا لفه و دوانه که ی کاک نیچیر ،به سه رجه م بنه ماله ی بارزانی به تایبه ت سه روک کاک
مه سعوود و به ریز نیچیروان ؛راده گه یه نم//له باره خودای گه وره لیبووردن بو دلووانی مه رحووم و خوراگریی بو ئیوه ،ئاواته خوازم
براتان د.محه د قه ده می /بانه
نووسه ر و روژنامه نووس
١٤/١/٩٧ هه تاویدابسمش لوطیان/پهلوان حاج محمد کورد(قدمی)

درخواست حذف اطلاعات

ترس و شرم، مال اونایی باید باشه که بد ار ملت و قوم و خویشند!/پوشیدگی، مال جنس بشکنه و لطیفه ها!/شعار و خط و خال ،مال تو خالی هاس!/سر به زیری غیر از جنبه ی تواضعش مال قدیم معیوباس/اونی که سرش فرازه و ش ستبره برای توی مدعی تره هم خورد نمیکنه چون پیش خدا و خلق، سر فرازه به غیرتش مینازه /آره یکه تازه بلند پروازه!//چرا که مولا علیش اوستاذه !//دابسمش عیاران پهلوان خاک پای پهلوانان :حاجممد کورد/ محمدقدمی١٧/١/٩٧عصیان ..!!/شعری متفاوت از شیخ محمدقدمی کردستانی

درخواست حذف اطلاعات

حال ما ،بد جور گشته بد،تو قربان،غم مخور!
هم ز جورِ دورِ گردون، هم ز خویشان ،غم مخور! هم ز کفر و هم ز دین اینک پشیمان گشته ایم!
این چنین حالی ندیدم ،کفر و ایمان؟!؛غم مخور من که کوردم، لعن گشتم !هم عرب را عارضم! هم سرِ اعجام کوبم ، و عصیان !،غم مخور! از خودم دَهری! ،خدا را ؛"چون ،چلون"مومن شوم!؟ آتش از جان میبجوشد هم ز دندان غم مخور!! تیغ ِبر دد ،بر درندان ،میکشم غرش کنان!
هیچ صلحی من ندارم، غیر هذیان غم مخور سابقن بودم گهی من بر امید معجزه!
معجزه ناید حریفان ؛شیر غران !؛غم مخور! آن خداوند دو عالم ؛معرکه ای ،ساخته است!!
از برای خود تماشا ،سیرِ رندان ،غم مخور!! صدهزاران انبیا و اولیا را ؛سوخته! آن یکی کشته! ؛دگر ها خود به زندان ،غم مخور! آن چنان نومیدم و ناقص، الها! ذره ای
نور ن نم در این دل !ای سخندان! غم مخور!! من که بی عرضه، ضعیفم !تو بداری غیرتی! ای پناهم !کی پسندی ضعفِ مردان ؟!غم مخور! خون خوری خوبست و در هر،ﻫر مصافی کارگیر! لیک ذالجد، ینفع؟ ،لا ینفع ،جان غم مخور آن "أبی "کو، آزری ،آزرده گردیده خدا! خود تو، إبنش را ،به روحی ،نیک جنبان !،غم مخور! سروده و شطحیات شیخ محمدقدمی (علوی /کردستانی١٧/١/٩٧حالی من/قه لغان/وصف جوشن کبیر/شعر کردی محمدقدمی

درخواست حذف اطلاعات

مورخه١٧/١/٩٧بان ردستانروستاهایناوهونوده حالیمنچونهلهدهستیجهوریدهوران؟پیتبلیم؟! بهسبهجهوشهنیانبهقهلغانیخوداچارهیکری! #شیعردوکتورمحه دقهدهمی# حاجممدکورد/ محمدقدمیشعر (شیخ)محمدقدمی به مناسبت وفات موسی الکاظم ع

درخواست حذف اطلاعات

حاجممد کورد/ محمدقدمی//کانال عیاران و اهل عرفان ایران## شیر دلتنگم ،چه سرم سنگین است! خونم از دودِ ودودان ،چقدَر رنگین است ای شاه !بجز رحمتِ تو، راهم چیست؟! بی راهب ِ بغداد ،دلم غمگین است!/ تقدیم به مناسبت شهادت موسی الکاظم ع٢٣/١/٩٧شعر کردی ماموستا محمدقدمی کردستانی به مناسبت معراج و مبعث ف عالم محمدمصطفی ص

درخواست حذف اطلاعات

"میعراجی خه م!" دوکتور محه د قه ده می /بانه ١/میعراجی ره سوول ص، خه یبه ر شکینه دلمان وه کوو ئه و، له خه م ،پر خوینه! ٢/له جه وری عه جه م ،له تیری عاره ب هه م کوردی خویری !؛هه ر مه م دوینه! ٣/ده لیی که س مردووم!؛ مام و ژن نه ماو! به لی ساله که ی ،عامو لحه زینه! ٤/هه ی خودا چ بکه م ؟!مه حکوومی شه عبم هی ،ئه بو تالیب ؛ب شیروینه! ٥/پیر بووم و عومرم ، تی په ر بوو رویی! قه رز و مه زالمم ،دایمه له شوینه! ٦/ئه ی خودای غه نی !؛بی نیازم که ی! خاتری ئه و که سه ی ،جه د حو ٧/چون میعراجت دا و دلی ویت خوش کرد یا ذالمعارج ،ده سته که ت بینه! ٨/ده سم کوتایه یا ذاالطول !ئاده ی بو جاریکیش بی ،که ره م بنوینه!! ٩/"دائم المن "ی و قدیم الاحسان! لوتفی خه فی خاس ،خوازم له م شوینه ١٠/زور خه فه تبارین، دنیا نوقستان شه ر و شور ده وری ،داوین بی وینه! ١١/زالم و مه زلووم ،سه خته ناسینیان هه ر خوینخواریک دی و توله ئه ستینه! ١٢/خوایه "به د "به "به د" خوت چاره سه ر که ی سالیمین ده رچین کورد به بی چینه! ١٣چاندوومانه زور ،زه ره ر و زیان نه مان ما تینیک؛ که هه ست بزوینه! ١٤/یا حی و قیوم !په نامان بده ی! زالممان به ده س ،"دابه "بخه وینه! ماموستا ئالاگر( محمدقدمی )٢٤/١/٩٧